SPOLEK

Byl zapsdán u Krajského Soudu v ústí and Labem dne 26. 4. 2022.

Od 1. září 2022 začíná pracuje pod názvem: Spolek na podporu činnosti při ZŠ a MŠ Markvartice, z.s.
Předsedou byla stanovena Mgr. et. Bc. Jindra Křovinová a dalšími zakládajícími členy jsou paní Klára
Malá a Základní škola a Mateřská škola Markvartice v zastoupení Mgr. Martinem Drahošem.
Účelem spolku je:
a) podpora a rozvoj příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Markvartice,
příspěvková organizace
b) podpora žáků, zejména z nízkopříjmových rodin
I nadále tedy bude spolek přispívat například na dopravu při výletech a pobytech v přírodě, na ceny v
soutěžích, na mikulášské a vánoční nadílky, startovné na soutěže apod.
V letošním školním roce budou tak jako v minulých letech přijímány finanční příspěvky a dary na nový
účet.
Č.ú.: 123 – 8017230247/0100
Z konta spolku jsou také hrazeny finanční částky pro vybavení školní družiny, pracovní sešity, sešity,
výtvarné potřeby atd. Snažíme se tímto způsobem pomoci rodičům, protože za individuální nákup
těchto pomůcek by částka byla větší než v případě hromadného nákupu školou.
Víme, že celkové náklady domácností v letošním roce velmi vzrostly, přesto si dovoluji touto cestou
požádat o sponzorské finanční dary. Ty budou samozřejmě využity ve prospěch žáků základní školy a
mateřské školy, neboť i výše uvedené náklady jsou také vyšší.