Družina

Školní řád – družina

Základní informace

Provoz školní družiny je od pondělí do pátku od 6.30 do 7.30 hodin a od 11.20 do 16:00 hodin.

Školní družina má 2. oddělení. V 1. oddělení pod vedením paní vychovatelky Vladimíry Štěpánkové, DiS. je 25. žáků z 1., 2., 3. třídy. V 2. oddělení pod vedením paní vychovatelky Moniky Machkové, Dis. je 17. žáků z 3., 4., 5., 6. třídy.


Řád ŠD

Ve školní družině je určena pověřená vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

Družina je v provozu PO -PÁ od 6:30 – 7:30 hodin a od 11:20 – 15:30 hodin.

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Poplatky

Za pobyt dětí v ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje zřizovatel Obec Markvartice ve výši……100,-…… Kč měsíčně. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Poplatek se platí na měsíc dopředu, lze jej zaplatit předem i na delší období. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od prvního dne dalšího měsíce. V platnosti od 1. 1. 2013.

Docházka

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsobu odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka ve školní družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak, či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se svévolně nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.

Organizační informace

Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 25 žáků. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelek nebo vychovatelek. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitel/ učitelka, která vyučoval(a) poslední hodinu. Žáci z budovy II. stupně přechází po vyučování přímo do ŠD nebo do školní jídelny a následně vyčkají na vychovatelku, která je s dětmi z I. stupně ve ŠJ. Ředitel školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti. Nemohou se bez dozoru pohybovat po budovách ZŠ nebo venku.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování. Činnosti družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do školní družiny a klubu stanovený pro oddělení nebo skupinu.

V době řádných prázdnin v průběhu školního roku není zajištěn provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem v určené Základní škole. V případě zájmu rodičů může škola poskytnout informaci o školních družinách, které mají zajištěn prázdninový provoz.

Rodiče a další návštěvníci do ŠD vstupují pouze v případě vyzvedávání dětí.

Upozornění

Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se svévolně nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.

Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.


Týdenní rozvrh činností

Týdenní rozvrh činností: rekreační a odpočinková činnost, zájmová činnost, hygiena, příprava na vyučování, vycházky, individuální hry

 

1. oddělení

PO – estetickovýchovná zájmová činnost

ÚT – samoobslužná výchovná činnost

ST – praktická zájmová činnost

ČT – přírodovědná zájmová činnost

PÁ – sportovní zájmová činnost

 

2. oddělení:

PO – přírodovědná zájmová činnost

ÚT – estetickovýchovná zájmová činnost

ST – společenskovědní zájmová činnost

ČT – pracovnětechnická zájmová činnost

PÁ – sportovní zájmová činnost


Roční tematický plán

 


Fotografie


Aktivity a ukázky prací žáků


Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat