Školská rada

Školská rada při ZŠ a MŠ Markvartice je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli podílet se na správě školy.

Kontakty

za školu

Mgr. Milena Hajná (hajnamilena@seznam.cz)

za zřizovatele (obec)     

Jan Ihnát

za rodiče     

Eva Hadravová
Milan VojtěchovskýDefinice ŠR – výňatek ze Školského zákona

Výběr ze zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon:

Školská rada § 167

(1) Při základních školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám (rodičům) podílet se na správě školy.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá volební řád. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

§ 168

Školská rada:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f) projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních předpisů poskytne ředitel školy pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. V souladu s § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů s účinností od 11. 4. 2006.


Obsazení ŠR

ŠR v novém obsazení pracuje od 18. 4. 2012:
P. uč. Mgr. Šárka Doležalová a Mgr. Milena Hajná byly zvolena za pedag. pracovníky do Školské rady na jednání pedagogické rady dne 18. 4. 2012. Dále byli zvoleni, jmenováni: za rodiče: p. Martina Zralá a p. Renata Jírovcová (třídní schůzky dne 18. 4. 2012). Za zřizovatele: p. Hana Dídíková a p. Milichovská (15. zasedání OÚ Markvartice dne 29. 3. 2012  č. j. Z36/2012)

ŠR se schází 2 krát ve školním roce, řeší úkoly uvedené v § 168 a další připomínky vyplývající z diskuzí na třídních schůzkách, připomínky z řad rodičovské veřejnosti.


1. setkání Školské rady ze dne 11. 4. 2006

Předsedkyní byla zvolena     p. uč. Hajná
místopředsedkyní         p. Matajová
zapisovatelkou             p. uč. Šnáblová

1. schválení rozpočtu školy
2. seznámení s koncepcí školy
3. seznámení s novými osnovami, s využitím interaktivní tabule
4. jednohlasně byla schválena výuka angličtiny jako hlavního cizího jazyka od škol. roku 2006/07. Výuka AJ nastupuje do 3. a 4. třídy.


2. setkání Školské rady ze dne 14. 6. 2007

1. seznámení s motivačním názvem: „Malá škola s velkým srdcem“ značí, že škola je otevřená opravdu všem
2. všichni byli seznámeni: s ŠVP – nastupuje v 1. a 6. třídě (nové předměty), 7.-9. třída – nově volitelné předměty – např. Člověk a svět práce.
3. následně byl ŠVP všem prezentován a objasněn na interaktivní tabuli Smart


3. setkání Školské rady ze dne 24. 10. 2007

1. seznámení s výsledky testování žáků: srovnávací testy SCIO – 5.tř. a 9.tř.
2. seznámení s novým školním řádem – platným od 1. 1. 2008
3. žádost p. řed. školy o pomoc při řešení problému diskotéky a vyvolání diskuse k tomuto problému ve školním občasníku Kalamáři
4. pan Hunčovský žádal jménem Unie rodičů o pomoc přípravě článků do občasníku Kalamář. Jako koordinátor byl Školskou radou navržen p. uč. Šrédl


4. setkání Školské rady ze dne 27. 11. 2008

Účast: p. Nerad, p. Kadlecová (pův. Matajová), p.uč. Hajná, p. uč. Šnáblová.
1. Přivítání nového  člena ŠR  – pan Jakub Nerad, který byl delegován obcí (zřizovatel).
2. Místo p.Hunčovského jako předsedy Unie rodičů nastupuje p. Milichovský (dnes nepřítomen).
3. Projednání školského zákona č. 561/2004 sb. o funkci školské rady.
4. Jednohlasně byla odhlasována změna RVP, týkající se zájmových kroužků (florbal, hudební kroužek atd.) – stanou se z nich volitelné předměty (důvod: časová tíseň, organizačně – méně komplikací v rozvrhu hodin).
5. Projednání Výroční zprávy školy – bez výhrad.
6. Všichni členové Školské rady byli seznámeni s protokolem ČŠI, která se zaměřila na školní dokumentaci a dopadla bez připomínek.
7. Na příštím setkání ŠR se bude projednávat rozpočet ZŠ.

28.11.2008 zapsala Šnáblová


5. setkání Školské rady ze dne 10. 6. 2009

Účast: p.uč. Hajná, p. uč. Šnáblová, p. Nerad, p. Hunčovský  omluveni, p. Kadlecová (pův. Matajová) účast v náhradním termínu 15. 6. 09, p. Hunčovský K. účast v náhradním termínu 23. 6. 09.
Pozváni i nově navržení rodiče p. Zralá a p.Hunčovský  ml. za odcházející rodiče p. Kadlecovou a p. Hunčovského st., p. Didíková se neúčastní jednání ŠR, proto prostřednictvím p. Nerada byl podán návrh  na změnu člena ŠR za obec.

Program:

1. změny ŠVP, druhá verze

A. Výuka Informatiky v  r. 7. – 9. r.  bude zavedena jako povinný předmět. Volitelný předmět II  – část  Praktické činnosti nebude vyučována.
B. Volitelný předmět I – část Praktické činnosti je změněn, má název Dovedné ruce. Do nabídky Volitelný předmět I je nově zahrnuta část Sportovní hry. V 9. r. bude dotace na Volitelný předmět I změněna z 3 hodin na 2 hodiny. Uvolněná 1 hodina v 9. r.  bude využita na výuku Technického  kreslení – povinný předmět, vychází z již    zpracovaných osnov    předmětu Praktické činnosti.
C. Další změny jsou v obsahu předmětu Výchova ke zdraví. V 6. r. obsahuje osobnostní výchovu, tvorbu nového kolektivu, dopravní výchovu  a první pomoc – bude využíváno při každoročním kurzu cyklistiky. V 7. r. se ve VkZ  bude vyučovat primární prevence, zdravý způsob života. V 8. r. VkZ zahrne etickou výchovu a část mediální výchovy.

2. Práce s třídním kolektivem
V rámci prevence sociálně – patologických jevů bude výchovný poradce v odůvodněných případech provádět sociometrická šetření (dotazník B3,  SORAD). Následně poskytne třídnímu učiteli informace a metodicky ho povede v tom, jak pokračovat v práci se třídou.

3. Drobná změna ve ŠŘ:
Žák bez dovolení nesmí opustit budovu školy.
Nově :           –  „  –              ani učebnu.

4. Testování žáků na alkohol a omamné látky
Projednat s rodičovskou veřejností na  tř. schůzkách v novém šk. roce 2009/10 a získat jejich souhlas  pro testování.

5. Seznámení rodičů se stavem počítačů ve škole – společně hledat sponzory k jejich získání

ŠR schválila:

1. program setkání
2. schválila změny ve ŠVP
3. schválila změnu ve ŠŘ.

ŠR souhlasí:
s testováním na alkohol a omamné látky a osloví rodiče na tř. schůzkách v listopadu 2009.

ŠR žádá:
vedení školy o zabezpečení a vyhlášení ve školním rozhlase: Všichni žáci dojíždějící do školy na kole musí mít povinně přilbu.

Zápis provedla: Hajná


6. setkání Školské rady ze dne 25. 11. 2009

1. Přivítání nových členů Školské rady – p. Zralá + nový zástupce obce /úkol p. Nerada z minulého setkání/ – nepřítomen bez omluvy, zřejmě ve škole poděkování za činnost p. Kadlecové a p. Hunčovskému st. – řed. školy školním rozhlasem.
Hunčovský ml. nepřítomen – omluven služba viz příloha: prezenční listina (Ha) účast 3 + 3

2. Kontrola usnesení z minulého setkání

a) žáci byli upozornění ředitelem školy na nutnost používat při jízdě do a ze školy na kole cyklist. přilby. Na začátku šk. roku  školním rozhlasem. Stále se však nedaří, zvážit, zda nevložit tuto povinnost do vnitřního řádu školy?

b) Vyplývá úkol: Projednat na třídních schůzkách žáků 5. – 9. r. a následně nechat odsouhlasit rodičovskou veřejnost s testováním žáků na přítomnost návykových látek v těle, v případě podezření na jejich požití. (Ha)

3. ŠR ukládá:
připravit souhlasný arch pro podpisy rodičů viz příloha – 5 x pro 5. – 9. r. (do 24.11. Šná, Ha)
vedení školy informovat v průběhu tř. schůzek dne 16. 11. 2009 rodiče školním rozhlasem:
a) o složení Školské rady
b) ozřejmit stručně význam, úkoly a cíle ŠR, přizvat rodiče ke spolupráci
c) nastínit aktuální úkol – souhlas s testováním na přítomnost návyk. látek

4. ŠR se seznámila s obsazením a plánem školy pro šk. r. 2009 – 2010.

ŠR bere na vědomí
Výroční zprávu školy za šk. r. 2008 – 2009 bez připomínek

5. Další:
a) svačiny ve škole
b) přítomnost asistenta


7. setkání Školské rady ze dne 1. 12. 2009

ŠR bere na vědomí:
Plán práce školy pro šk. rok 2009 – 2010

ŠR se seznámila a schválila:
1. Výroční zprávu školy za šk. rok 2009 – 2010
2. Provedla souhlas rodičovské veřejnosti s testováním na přítomnost návykových látek. Písemné souhlasy rodičů předat řed. školy do 10. 1. 2010

ŠR ukládá vedení školy:
Znovu upozornit žáky na nutnost nosit cyklistické přilby při jízdě do školy a ze školy. Vložit do vnitřního řádu školy pro nový školní rok. (Z: Ha)

V průběhu tř. schůzek se nabídla pracovat ve ŠR p. Hadravová

ŠR ukládá
p. Šnáblové: Projednat s p. Hadravovou – 6. tř. účast na jednání ŠR jako nové členky. (Z: Šná)
p. uč. Culkovi: Aktualizovat údaje o složení školské rady a podat zprávu o 6. jednání Školské rady rodič. veřejnosti na intern. stránkách školy. (Z: Ha, Cul 15.1. 2010)

Zápis provedla : M. Hajná, 1. 12. 2009


8. setkání Školské rady ze dne 25. 11. 2010

Přítomni: Mgr. Hajná, Mgr. Šnáblová za ZŠ, p. Zralá za rodiče, ostatní neomluveni.
Nebyl splněn úkol p. Nerada ze 6.setkání, který měl za sebe jako za zástupce obce najít náhradu – nikdo ze zástupců obce nebyl přítomen.

Školská rada schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2009 – 2010.

Další program: Informace o organizaci výuky ve školním roce 2010 – 2011

Zápis provedla: Šnáblová, 25. 11. 2010

9. setkání Školské rady ze dne 10.11.2011

Přítomni: Mgr. Hajná, Mgr. Šnáblová za ZŠ, p. Zralá za rodiče, ostatní neomluveni.
Nebyl splněn úkol p. Nerada ze 6.setkání, který měl za sebe jako za zástupce obce najít náhradu – nikdo ze zástupců obce nebyl přítomen.

1. Školská rada schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2010 – 2011.
2. Školská rada bere na vědomí: Informace o organizaci výuky ve školním roce 2011-2012

ŠR ukládá: Spojit se se zřizovatelem školy a zajistit dva zástupce zřizovatele o Školské rady při ZŠ Markvartice.

Zápis provedla dne: Šnáblová, 11. 11. 2011

10. setkání Školské rady ze dne 18. 4. 2012

Úkol z minulého setkání splněn: zajištěni zástupců zřizovatele do Školské rady při ZŠ Markvartice:

p. Hana Didíkova a p. Jana Milichovská (15. zasedání  OÚ Markvartice dne 29. 3. 2012 č. j. Z36/2012)
Nově zvolené členka rady p. Martina Jírovcová – místo p. Hunčovského ml.
p. Šárka Doležalová – místo dlouhodobě nemocné p. Šnáblové (PR dne 18. 4. 2012)

Přítomni: za zřízovatele  p. Didíková, za ZŠ  p. Hajná, p. Doležalová, za rodičovskou veřejnost p. Martina Zralá, p. Renata Jírovcová
Nepřítomna: p. Milichovská

1. Školská rada  schválila: změny ve složení Školské rady při ZŠ Markvartice
2. Bere na vědomí: Připomínky ke kvalitě školního stravování žáků
3. Bere na vědomí: Informace o organizaci výuky, soutěží, akcí ve II. pol. šk.  r. 2011-2012- (Přírodní laboratoř – Máchovo jezero, dle plánu školy).
4. Ukládá: nahlásit změny ve složení Školské rady při ZŠ Markvartice svému zřizovateli                                                                          T. ihned          Z: Haj
5. Ukládá: řešit s vedením ZŠ připomínky ke školnímu stravování žáků:

a, Předložen jídelníček na současný týden, posoudit skladbu a složení jídla.
b, Doporučení pro členy rady – v době vydávání jídel přesvědčit se, jak žáci obědvají, jak vracejí jídlo, nejí maso, zeleninu, jak jim chutná, pohovořit přímo se strávníky.
c, Připravit dotazník pro strávníky            T: do  24. 4. 2012    Z: Ha, Dol
d, Provést se strávníky anketu, vyhodnotit.        T: 25. 4. 2012        Z: Ha, Dol
e, Kontrolu ve šk. jídelně provede:
p  Jírovcová    dny: 3., 9., 10. 5. 2012
p. Zralá    16. 5. 1012
p. Didíková     —–
f, Kontrola se vždy ohlásí řediteli školy, který následně uvede členky školské rady do jídelny,  kde pro ně požádá o vzorek jídla k ochutnání.

6.   Jídelní lístek k orientaci před kontrolou na následující týdny předá    Z: Ha
7.   Schůzka následná – mimořádná – 11. 5. 2012. Shrnutí kontroly stravování.
8.   Provést zápis z namátkové kontroly stravování.     T: 11. 5. 2012        Z: ŠR
9.   Vložit na www stránky ZŠ informaci o činnosti ŠR a výsledky průzkumu stravování žáků.     T: do 28. 5. 2012    Z: Ha
10.  Kopie z jednání předat ŘŠ                T: 21. 5. 2012         Z: Ha

18. 4. 2012 a 11. 5. 2012 zapsala Hajná, Doležalová

Na posledním 10. jednání ŠR dne 18. 4. 2012 byly řešeny připomínky rodičů ke školnímu stravování žáků.Byl připraven dotazník pro strávníky z řad žáků zaměřeny na spokojenost s kvalitou a složením připravovaných obědů. Členky ŠR p. Zralá a p. Jírovcová osobně několikrát prověřovaly kvalitu obědů.

Z vyhodnocení dotazníku strávníků a osobních kontrol vyplývají tyto závěry:

Výrazně klesl počet strávníků z řad žáků i učitelů. Dětí oznámkovali kvalitu obědů stupnicí jako ve škole 1 – 5,  nejčastěji známkou tři.
Nejvíce chutnají sladká jídla; bramborový knedlík, špenát, maso; rizoto;   omáčka (ne bílá), knedlík, maso; kuřecí stehno a brambor.
Naopak vůbec nechtějí vnitřnosti; těstoviny s bílou – sýrovou omáčkou; olivy v omáčkách;  také lečo a luštěniny.
Z příloh dávají přednost bramborové kaši a bramborovým knedlíkům před těstovinami a rýží. Žáci nejedí polévky (nejsou zvyklí nebo jim nechutnají). Pokud si polévku vezmou, pak nejraději rajskou, gulášovou a dršťkovou. Nejí zeleninové (květáková, fazolová, pórková) a kmínovou.

Další časté připomínky a návrhy z dotazníků strávníků:
exotické názvy jídel jsou pro děti nepochopitelné, v polévkách je jen osolená voda, mražená mrkev a hrách (zelenina), všechny
červené (paprikové) omáčky chutnají stejně, zmizely výborné a oblíbené studené těstovinové saláty, řízky jsou příliš rozklepané
a tuhé, zeleninové lečo není dobré, jídla obsahují mnoho nekvalitních výrobních uzenin, málo pokrmů z ryb, chybí v přílohách
dušené čerstvá zelenina, chybí dezerty – šlehaný tvaroh místo levného jogurtu, puding, domácí buchty a koláče (perník apod.),
ovocné saláty, (více mrkvový salát), ovocné pyré. Děti postrádají nudle s mákem, šišky s mákem nebo strouhankou, častěji
chtějí ovocné knedlíky, lívanečky s tvarohem.  Bramborových knedlíků je málo  (2 x – 3x měsíčně).
nápoje s umělými sladily (granulované) jim nechutnají.

Pokud mají rodiče žáků jakékoliv připomínky nejen ke stravování, ale i dalším věcem týkajících se školy mohou se s důvěrou obrátit na své zástupce ve Školské radě pči ZŠ Markvartice na tyto e-mailové adresy:

p. Hana Didíková     didihana@seznam.cz

p. Milichovská Jana     jana.milichovska@cez.cz

p. Martina Zralá    zralamartina@seznam.cz

p. Renata Jírovcová     jirovcova13@seznam.cz

12. setkání Školské rady ze dne 17. 9. 2012 (mimořádné setkání)

Projednání změny zvonění a zkrácení přestávek tak, aby každý žák absolvoval celé vyučování a bez potíží svůj spoj do obcí stihl. Důvodem je předcházející zkušenost s četnými žádostmi rodičů žáků o uvolňování z konce vyučování, aby spoj stihli. Průvodní dopis rodičům s tabulkou zvonění viz. příloha.
Školská rada schvaluje změnu zvonění a zkrácení přestávek od 17. 9. 2012

Za ŠR: všichni (viz papírová dokumentace)

V Markvarticích dne 17. 9. 2012

13. setkání Školské rady ze dne 17. 10. 2012

Program:
úkoly z min. setkání: splněno
hodnocení školního stravování
změny ve školním řádu
změny zvonění
školní kroužky
návrhy a připomínky k chodu školy
obsah Výroční zprávy školy

Úkoly vyplývající z jednání:
na stránky školy přidat mailové adresy členek Školské rady (paní Didíkové: didihana@seznam.cz, paní Mnichovské: jana.milichovska@cez.cz)
vložit Školní řád na internetové stránky školy
zjistit, zda se zveřejňuje Výroční zpráva školy
další schůzku sjednat 10 dní předem (pozvánku poslat na mailové adresy)

Školská rada bere na vědomí:
změny ve školním řádě (změna zvonění, používání mobilů ve škole, chování žáků v okolí školy)
vyzvat rodiče k diskuzi nad jednotlivými body školního řádu
obsah Výroční zprávy školy
připravované akce pro školní rok

Zápis provedla Š. Doležalová


Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat